Υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ Ευρωπαική Επιτροπή Κοινωνία της Πληροφορίας
Περιγραφή Έργου | Φορείς | Ενότητες Εργασίας | Είσοδος Μελών | Επικοινωνία | Ηome |
Ενότητες Εργασίας
 • EE1 - Προσδιορισμός παραμέτρων εφαρμογής
 • Αυτή η ενότητα εργασίας θα διαρκέσει τους πρώτους τέσσερις μήνες του έργου. Η σκοπιμότητά της είναι τριπλή: (α) να συγκεντρωθεί το σύνολο των απαιτήσεων που τίθενται από τον τελικό χρήστη (β) να οριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν τα διάφορα μέρη του συστήματος ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές, και (γ) να οριστούν η μέθοδος ολοκλήρωσης και τα κριτήρια αξιολόγησης του τελικού αποτελέσματος του έργου.

  Η διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτήσεων που θα πρέπει να έχει το σύστημα θα γίνει υπό την εποπτεία του τελικού χρήστη (ΙΜΕ) το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση εκθέσεων.

  Ο κατάλογος απαιτήσεων θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να φέρουν τα διάφορα μέρη του συστήματος το τελικό σύστημα. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνει από το ΙΤΕ.

  Στη συγκέντρωση των απαιτήσεων και στον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών θα βοηθήσει η εμπειρία τόσο του ΙΜΕ όσο και του ΙΤΕ από την ενεργό συμμετοχή τους σε επιτυχημένα ερευνητικά προγράμματα με σχετικό αντικείμενο (TOURBOT, WEBFAIR, M-PIRO, ΠΡΑΞΕ, κλπ).

  Τέλος, αφού έχουν συγκεντρωθεί οι απαιτήσεις και έχουν οριστεί οι απαιτούμενες οι τεχνικές προδιαγραφές, θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα του τρόπου ολοκλήρωσης τους σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Θα συνταχθεί επίσης και οδηγός αξιολόγησης του συστήματος, με βάση τον οποίο θα αξιολογηθεί το τελικό προϊόν του έργου, αργότερα, κατά την Ενότητα Εργασίας 5.

  Το αποτέλεσμα των εργασιών της ενότητας αυτής θα ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο παραδοτέο (αναφορά) στο τέλος του τέταρτου μήνα του έργου.

 • EE2 - Παραγωγή φυσικής γλώσσας
 • Στόχοι αυτής της ενότητας εργασίας είναι: (α) να επεκταθεί η τεχνολογία παραγωγής φυσικής γλώσσας του έργου M-PIRΟ, ώστε να λαμβάνει υπόψη της τον τρισδιάστατο φυσικό χώρο στον οποίο θα κινείται το ρομπότ-ξεναγός και (β) να επεκταθεί η τεχνολογία του M-PIRO, ώστε να υποστηρίζεται η γλώσσα περιγραφής οντολογιών OWL.

  Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα απαιτήσει:

  1. επεκτάσεις στους αλγορίθμους και το λογισμικό παραγωγής φυσικής γλώσσας του M-PIRO, καθώς και
  2. επεκτάσεις στις μεθόδους και το λογισμικό συμβολικής συγγραφής, που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της τεχνολογίας παραγωγής φυσικής γλώσσας σε νέες εφαρμογές.

  Υπεύθυνος φορέας για το (i) θα είναι το ΟΠΑ, το οποίο και θα έχει τη συνολική ευθύνη συντονισμού της ΕΕ2, ενώ υπεύθυνος φορέας για το (ii) θα είναι το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το ΙΜΕ θα συμμετάσχει ως χρήστης στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση του λογισμικού συμβολικής συγγραφής.

 • EE3 - Ρομποτική πλατφόρμα - Αμφίδρομη επικοινωνία
 • Αυτή η ενότητα εργασίας περιλαμβάνει βασική έρευνα για την ανάπτυξη των συστημάτων που έχουν να κάνουν κυρίως με την αντίληψη του κόσμου αλλά και με την κίνηση και τις εκφράσεις του ρομποτικού ξεναγού. Χωρίζεται σε τέσσερις υπο-ενότητες (με αντίστοιχα παραδοτέα):

  • Αντίληψη κατάστασης, χώρου και ανθρώπων. Περιλαμβάνει την προσαρμογή, βελτίωση και δημιουργία αλγορίθμων για το πώς ο ρομποτικός ξεναγός αντιλαμβάνεται τη θέση/κατάσταση του μέσα στο περιβάλλον τον οποίο εργάζεται (localization) και το πώς αντιλαμβάνεται τη θέση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρο του και με τους οποίους μπορεί να αλληλεπιδράσει (people recognition and tracking).
  • Αντίληψη Χειρονομιών και εκφράσεων. Περιλαμβάνει έρευνα σχετική με τη δημιουργία τεχνικών που έχουν να κάνουν με για τη οπτική αντίληψη από τον ρομποτικό ξεναγό χειρονομιών και εκφράσεων που κάνουν άνθρωποι που βρίσκονται γύρω του και ποιο συγκεκριμένα οι άνθρωποι με τους οποίους ο ρομποτικός ξεναγός αλληλεπιδρά κάθε χρονική στιγμή.
  • Αντίληψη Ήχων και Φωνής (sound-voice recognition). Περιλαμβάνει έρευνα σχετική με το πώς το ρομπότ μπορεί να αντιληφθεί διάφορους ήχους και τη φωνή ανθρώπων που αλληλεπιδρών μαζί του. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν όπου είναι δυνατόν έτοιμες βιβλιοθήκες λογισμικού. Επειδή το σύνολο των εκφράσεων-λέξεων που θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί η αίσθηση του φυσικού διαλόγου στο χρήστη, έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία κατάλληλων μοντέλων διαλόγου με τη μορφή γράφων καταστάσεων τέτοιων ώστε σε κάθε κατάσταση το σύστημα περιμένει να ακούσει απαντήσεις από ένα συγκεκριμένο, μικρό (και εύκολα αναγνωρίσιμο) σύνολο λέξεων.
  • Παραγωγή κίνησης, εκφράσεων και συναισθημάτων. Περιλαμβάνει έρευνα και ανάπτυξη ώστε να βελτιωθούν υπάρχοντες αλγόριθμοι κίνησης/χάραξης μονοπατιού (robot motion/path planning), με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη άνθρωποι και εκθέματα με φυσικό τρόπο (πχ θέλουμε το ρομπότ να κοιτά ένα έκθεμα όταν το παρουσιάζει (ή κινείται προς αυτό για να το παρουσιάσει) αλλά ταυτόχρονα να έχει και την προσοχή του προς τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά (όπως ένας πραγματικός ξεναγός). Σε αυτήν την υπο-ενότητα θα ερευνηθούν ακόμα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ο ρομποτικός ξεναγός μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματα του ώστε να είναι πιο ευχάριστος και φυσικός.

 • EE4 - Ολοκλήρωση Συστήματος
 • Σε αυτήν την ενότητα εργασίας η κοινοπραξία του έργου θα ασχοληθεί με την ολοκλήρωση της ρομποτικής πλατφόρμας με τον δυναμικό μηχανισμό παραγωγής πληροφοριών και με τα υποσυστήματα αντίληψης και παραγωγής φυσικής γλώσσας, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στις δύο προηγούμενες ενότητες εργασίας.

  Στην ενότητα αυτή θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς κατά το κομμάτι που τους αναλογεί ανάλογα με της ειδίκευση τους. Η ολοκλήρωση των διάφορων υποσυστημάτων θα οδηγήσει στη κατασκευή και δοκιμή πρωτότυπης πλατφόρμας (Π 5.2) η οποία θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ το οποίο είναι και ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της παρούσας ενότητας.

  Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν την παραγωγή και ενσωμάτωση κατάλληλου περιεχομένου, ανάλογα με τους χώρους και τα σενάρια χρήσης.

  Η ενότητα αυτή συνεχίζει μέχρι το τέλος του έργου έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορία από τις δοκιμές πεδίου που λαμβάνουν χώρα στην επόμενη ενότητα (ΕΕ5-δοκιμές πεδίου). Με αυτό τον τρόπο θα λυθούν τυχών προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή θα συμπληρωθούν πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα προκύψουν από τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.

  Στο τέλος αυτής της ενότητας είναι έτοιμο ένα πλήρως αναπτυγμένο και δοκιμασμένο πρωτότυπο προϊόν.

 • EE5 - Δοκιμές πεδίου
 • Για τους σκοπούς της επικύρωσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου, το πρωτότυπο σύστημα ΞΕΝΙΟΣ θα εγκατασταθεί σε ένα τουλάχιστον εκθεσιακό χώρο ή μουσείο, υπό την εποπτεία του ΙΜΕ.

  Στα πλαίσια της εγκατάστασης σε κάποιο εκθεσιακό χώρο, θα εισαχθεί στο σύστημα γνώση (οντολογία, στοιχεία για τα εκθέματα κλπ.) με κατάλληλη μορφή, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία συμβολικής συγγραφής που θα αναπτυχθούν στην ΕΕ2.

  Το σύστημα θα λειτουργήσει για μεγάλη χρονική περίοδο και θα αλληλεπιδράσει αυτόνομα και δυναμικά με τους επισκέπτες των μουσείων/εκθεσιακών χώρων.

  Θα επιδιωχθεί να ενσωματωθεί σε χώρους προπαρασκευής εισόδου επισκεπτών σε ειδικά μουσειακά περιβάλλοντα όπως αυτά της εικονικής πραγματικότητας, και σε συνδυασμό με την νέα υποδομή του ΙΜΕ, το μουσείο εικονικής πραγματικότητας ΘΟΛΟΣ.

  Ταυτόχρονα θα προσφέρονται και υπηρεσίες τηλε-αλληλεπίδρασης με το ρομπότ και τηλε-ξενάγησης μέσω του διαδικτύου. Σκοπός είναι η διαδικασία δοκιμών να αποδείξει την απόδοση και αξιοπιστία του ΞΕΝΙΟΣ κάτω από δύσκολες πραγματικές συνθήκες.

  Ταυτόχρονα οι εκτεταμένες δοκιμές του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες θα βοηθήσουν να αποκαλυφθούν και να διορθωθούν τυχών σφάλματα ή αστοχίες στα διάφορα υποσυστήματα του ΞΕΝΙΟΣ τα οποία δεν είναι εμφανή σε συνθήκες εργαστηρίου καθώς και να γίνουν μικρο-βελτιώσεις/ρυθμίσεις προς τη κατεύθυνση της καλύτερης λειτουργίας.

  Στο τέλος της ενότητας (συμπίπτει με το τέλος του έργου) θα συνταχθεί αναφορά όπου θα ποσοτικοποιούνται τα αποτελέσματα των δοκιμών με βάση τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που ορίστηκαν στο Π1.3 (Σχέδιο ολοκλήρωσης και οδηγός αξιολόγησης αποτελέσματος) στην ΕΕ1.

 • EE6 - Διάδοση και Εκμετάλλευση
 • Ο σκοπός αυτού του πακέτου είναι (α) να βοηθήσει στο σχεδιασμό και τη πραγματοποίηση των κατάλληλων δράσεων διάχυσης και προώθησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί αφενός το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διείσδυσης στο κοινό τις μελλοντικές αγορές και αφετέρου η βιωσιμότητα του προγράμματος και (β) Να παραχθεί ένα ευρύ και βιώσιμο σχέδιο εκμετάλλευσης.

  Η πρώτες σημαντικές ενέργειες διάδοσης θα αρχίσουν με την έναρξη αυτής της ενότητας που συμπίπτει χρονικά την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρωτοτύπου καθώς και με την έναρξη των δοκιμών πεδίου . Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται η διαφήμιση-δημοσιότητα των δοκιμών πεδίου (των εκθέσεων/μουσείων στα οποία θα λειτουργήσει το πιλοτικό σύστημα ΞΕΝΙΟΣ) ώστε να δημιουργηθεί ενδιαφέρον στο ευρύ κοινό για το έργο και τα αποτελέσματα του.

  Με το τέλος του έργου, όλοι οι φορείς της κοινοπραξίας έχουν τη βούληση να επωφεληθούν/εκμεταλλευθούν τα αποτελέσματα του.

  Πιο συγκεκριμένα:

  • Το ΙΜΕ θα χρησιμοποιήσει σε μόνιμη βάση τον παραχθέντα πρωτότυπο ρομποτικό ξεναγό στο πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικός Κόσμος και ιδιαίτερα στους χώρους υποδοχής των υφιστάμενων και νέων υποδομών του, όπως η ΘΟΛΟΣ, το νέο μουσείο εικονικής πραγματικότητας, το οποίο κατασκευάζεται ήδη.
  • Οι ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ στοχεύουν να εκμεταλλευθούν την τεχνολογία που θα προκύψει και αφ'ενός εξετάσουν να τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου εμπορικού προϊόντος που θα χρησιμοποιεί τον τρόπο αλληλεπίδρασης του ΞΕΝΙΟΣ με το χρήστη και αφ' ετέρου να διερευνήσουν τη δυνατότητα διάθεσης ενός τέτοιου προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι δυνητικά, η εταιρία ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ θα έχει την ευκαιρία να εμπλουτίσει το πακέτο υπηρεσιών που παρέχει ήδη στους πελάτες και ιδιαίτερα στους νέους.
  • Το ΙΜΕ σε συνεργασία με τους ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ θα εγκαταστήσουν στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο την μηχανή αλληλεπίδρασης με το χρήστη του ΞΕΝΙΟΣ σαν μια μόνιμη υπηρεσία.
  • Οι ερευνητικοί φορείς του έργου θα δημοσιεύσουν/ανακοινώσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα προκύψουν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την έρευνα σε σχετικά αντικείμενα, προβάλλοντας το έργο και τα αποτελέσματά του έργου και βοηθώντας την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
  • Όλοι οι φορείς της κοινοπραξίας θα χρησιμοποιήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα και την τεχνογνωσία που θα αποκτήσουν σε μελλοντικά έργα και επιχειρηματικές προσπάθειες, με έμφαση στην ανάπτυξη δυνατοτήτων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών δια μέσου ρομποτικών ξεναγών.

προηγούμενη σελίδα