Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 

Ερευνητικές και αναπτυξιακές εργασίες

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, αντικείμενο των οποίων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη μεθόδων και πρότυπων εργαλείων για την αναπαράσταση και επεξεργασία γνώσης στο διαδίκτυο, η αναπαράσταση και επεξεργασία χωροχρονικής γνώσης, η δυναμική αναίρεση γνώσης, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την διαχείριση σημασιολογικής πληροφορίας στο διαδίκτυο, η διαχείριση δεδομένων και σημασιολογικής πληροφορίας σε ομότιμα δίκτυα, και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Πόστερ

Προϊόντα

 • ΣΥΝΘΕΣΙΣ - Σύστημα Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Μουσειακών αντικειμένων
 • ΔΙΑΘΕΣΙΣ - Σύστημα Τεκμηρίωσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακών Εγγράφων
 • THEMAS - Σύστημα διαχείρισης θησαυρών
 • Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων  διαχείρισης   και   επεξεργασίας   λημμάτων πολυγλωσσικών λεξικών.
 • RDF Suite - Σύστημα διαχείρισης δεδομένων και σημασιολογικής πληροφορίας στο διαδίκτυο (σημασιολογικός ιστός)
 • SWKM - Semantic Web Knowledge Middleware
 • Confious - Σύστημα Διαχείρισης Συνεδρίων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Σχεδίαση   τυπικών   οντολογιών   και   προώθηση   προτύπων   στον   τομέα   του πολιτισμού   με  σκοπό  να  διευκολυνθεί  η     συγχώνευση,   διαμεσολάβηση,   και ανταλλαγή ετερογενών πληροφοριών πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μουσεία και πολιτισμικούς οργανισμούς σχετικά   με   την   διαχείριση   της  πολιτισμικής-ιστορικής   πληροφορίας   και   την διεπιστημονική έρευνα.
 • Ανάπτυξη πρωτογενών οντολογιών σε τομείς πέρα από τον πολιτισμό, π.χ. βιοποικιλότητα,  e-science.
 • Συμβουλευτικές    υπηρεσίες    σχεδίασης    και    ανάπτυξης    διαδικτυακών    πυλών εκπαιδευτικού υλικού οι οποίες:
  • Θα συναθροίζουν μαθησιακά αντικείμενα σε διάφορα επίπεδα κοκκοποίησης
  • Θα εκμεταλλεύονται την παιδαγωγική αξία των σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των  μαθησιακών αντικείμενων  (δηλ.   τόσο  την εσωτερική  δομή  όσο  και  την εξωτερική τους διασύνδεση με άλλα αντικείμενα) μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μάθησης
  • Θα επιτρέπουν ευέλικτα μονοπάτια πλοήγησης/εκμάθησης που εκτείνονται σε πολλαπλά μαθησιακά αντικείμενα
  • Θα  υποστηρίζουν  εξουσιοδοτημένη πρόσβαση  σε     εκπαιδευτικό  υλικό  μέσω κατάλληλων σημασιολογικών όψεων και ιεραρχιών ρόλων χρηστών.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Χρήση σημασιολογικής πληροφορίας και οντολογιών σε διάχυτα περιβάλλοντα.
 

 

Οι δραστηριότητες και υποδομές του εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του έργου
05ΑΚΜΩΝ96 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
YΠOYΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα