Δημήτρης Πλεξουσάκης

 
Δημήτρης Πλεξουσάκης

Επικεφαλής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής
Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Θ. 1385
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη
Phone: +30 2810 391637
Fax: +30 2810 391638
E-mail: dpATics.forth.gr

Ο Δημήτρης Πλεξουσάκης είναι καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΣ) του Ινστιτούτου Πληροφορικής , ΙΤΕ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην περιοχή των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και Γνώσεων καθώς και στις εφαρμογές και επεκτάσεις αυτών:

 • Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική (Knowledge Representation and Reasoning)
 • Τυπικά μοντέλα και γλώσσες επερωτήσεων για τον Σημασιολογικό Ιστό (Formal models and query languages for the Semantic Web)
 • Μοντελοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών (Process and service modelling)
 • Εννοιολογική Μοντελοποίηση (Conceptual Modeling)
 • Συστηματα Διαχείρισης Βάσεων Γνώσεων (Knowledge Base Management Systems)
 • Αναπαράσταση και Διαχείριση Γνώσης στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο και σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης (Knowledge Representation and Management on the Semantic Web and in Ambient Intelligence Environments)
 • Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδίκτυο (Web-based Information Systems)
 • Διαχείριση Δεδομένων σε Διομότιμα Συστήματα (Peer-to-peer Data Management)
 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (Digital Libraries)
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (ανακάλυψη και σύνθεση υπηρεσιών) (Discovery and Composition of E-Services)
 • Αρχιτεκτονικές Προσανατολισμένες σε Υπηρεσίες (Service-Oriented Architectures)
 • Μοντελοποίηση και Ανάλυση Επιχειρησιακών Διεργασιών (Business Process Modeling and Analysis)
 • Χρονικές, Ενεργές και Παραγωγικές Βάσεις Δεδομένων (Temporal, Active and Deductive Databases)
 • Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων στη Βιοπληροφορική (Applications of Information Systems in Bioinformatics)

Συμμετοχή σε Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα


Υπο εξέλιξη ερευνητικά έργα

 • CloudSocket CloudSocket: Business and IT-Cloud Alignment using a Smart Socket EU H2020-ICT-2014-1 (01/01/2015 - 31/12/2017)(Scientific Coordinator)
 • The PaaSage European FP7 collaborative project (2012-2016) which aims to deliver an open and integrated platform to support model based lifecycle management of Cloud applications.

Ολοκληρωμένα έργα

 • RealEstate 2.0 RealEstate 2.0 - Informed Real-Estate Services: Leveraging Web 2.0, national project funded by GSRT / NSRF 2007-2013, Co-operation 2011 (24/05/2013 - 31/10/2015) (Scientific Coordinator on behalf of the Information Systems Laboratory)
 • The eHealthMonitor EU FP7 - ICT-2011-7 project (01/12/2011 - 30/11/2014) which aims to  provide a platform that generates a Personal eHealth Knowledge Space (PeKS) as an aggregation of all knowledge sources (e.g., EHR and PHR) relevant for the provision of individualized personal eHealth services.
 • The 3D-SYSTEK national project funded by GSRT / NSRF 2007-2013, Co-operation 2009 (18/04/2011 - 17/08/2014) which aims to develop a novel system for 3D Documentation, Promotion and Exploitation of Cultural Heritage Monuments via 3D data acquisition, 3D modeling and metadata recording
 • plugIT - Business and IT Alignment using a Model-based Plug-in Framework, ICT-FP7-231430, (Scientific Coordinator)
 • InterLink - International Cooperation Activities in Future and Emerging ICTs, Coordination Action, FET Programme, IST-FP6-034051, (Member of the Scientific Coordination Committee)
 • PPK -Broadband Service and Business Transformation , Regional Pole of Innovation of Crete, General Secretariat of Research and Technology, Greek Ministry of Development (Scientific Coordinator)
 • ACGT - Advancing Clinico-Genomic Trials on Cancer: Open Grid Services for Improving Medical Knowledge Discovery, Integrated Project, IST-FP6-026996 (Scientific Coordinator on behalf of the Information Systems Laboratory)
 • KPLab - Developing Knowledge Practices Laboratory, Integrated Project, IST-FP6-27490
 • Research Excellence ΙΙ Emerging Areas of Excellence in Information and Communication Technologies, General Secretariat of Research and Technology, Greek Ministry of Development
 • Rewerse - Rewerse - Reasoning on the Web with Rules and Semantics, European Network of Excellence in AI Planning
 • PrognoChip - Developing and Establishing DNA Microarray Technology in Greece: Identification and Validation of Classification and Prognosis Molecular Markers for Breast Cancer, General Secretariat of Research and Technology, Greek Ministry of Development (Scientific Coordinator on behalf of the Information Systems Laboratory)
 • PLANET - European Network of Excellence in AI Planning, IST-FP5, (Scientific Coordinator on behalf of the Institute of Computer Science)
 • Beyond-the-Horizon - Anticipating Future and Emerging Information Society Technologies, FET Programme, IST-FP6-006622 (Scientific Coordinator)
 • CYCLADES - An Open Collaborative Archive Environment, IST-2000-25456, (Scientific Coordinator on behalf of the Institute of Computer Science)
 • SeLeNe - Self e-Learning Networks, IST-2001-3904
 • QuestionHow - Quality Engineering Solutions via Tools, Information and Outreach for the New Highly- enriched Offerings from W3C: Evolving the Web in Europe, IST- 2000-28767
 • MESMUSES - Metaphors for Science Museums, IST-2000-26074
 • C-Web - A Generic Platform Supporting Community Webs, IST-1999-13479
 • ARION - An Advanced Lightweight Architecture for Accessing Scientific Collections, IST-2000-25289
 • DELOS - Network of Excellence in Digital Libraries, IST
 • OntoWeb - Network of Excellence on Ontology-based Information Exchange for Knowledge Management and Electronic Commerce, IST-2000-29243
 • ECTourism - An Electronic Commerce System for the Provision of Tourism Services over Internet, General Secretariat of Research and Technology, Greek Ministry of Development (Scientific Coordinator)
 • Research Excellence-Ι - Emerging Areas of Excellence in Information and Communication Technologies, General Secretariat of Research and Technology, Greek Ministry of Development
 

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δημήτρης Πλεξουσάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος του Τμήματος από το Σεπτέμβριο του 2006 μέχρι τον Αύγουστο του 2010 και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Από το Δεκέμβριο του 2009 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης και από τον Ιανουάριο του 2012 επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΠΣ) του ΙΤΕ-ΙΠ . Έλαβε το Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών το 1988 και M.Sc και Ph.D. στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Department of Computer Science, University of Toronto, τα έτη 1990 και 1996 αντίστοιχα. Ήταν Επισκέπτης Καθηγητής στο Department of Computing and Information Science, Kansas State University (1995-1997), και Επίκουρος Καθηγητής στο Department of Computer Science and Engineering, University of South Florida (1997-1998). Διετέλεσε επίσης Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1999-2000) και τα Πανεπιστήμια της Βιέννης, CNAM και Orsay.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιοχή των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων και Γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα η έρευνά του αφορά Σχεδίαση Βάσεων Γνώσεων, Αναπαράσταση Γνώσης, Τυπικά Συστήματα Λογισμού, Χρονικές και Χωρικές Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο, Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε Συστήματα Βάσεων Γνώσεων. Έχει περισσότερες από 140 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά της Επιστήμης Υπολογιστών και μετέχει σε διεθνείς επιτροπές κρίσης συνεδρίων και περιοδικών. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και της ACM του IEEE και του ΑΑΑΙ.

Είναι επιστημονικά υπεύθυνος του έργου FP7 PlugIt, του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Προγράμματος Συνεργασίας ΕΕ-Καναδά του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνος των προγραμμάτων ICT-FET “Beyond the Horizon”, ICT FET “Interlink”, ΕΠΕΤ ΙΙ – «Σύστημα Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών μέσω Internet», IST CYCLADES (An Open Collaborrative Archive Environment), PLANET (European Network of Excellence in AI Planning). Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιστροπής Συντονισμού του έργου ICT-FET Interlink. Επίσης, συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ως ερευνητής στα προγράμματα IST Cweb (A Generic Platform Supporting Community Webs), IST Mesmuses (Metaphors for Science Museums), OntoWeb (Ontology-based Information Exchange for Knowledge Management and Electronic Commerce), SeLeNe (Self e-Learning Networks), KP-Lab (Knowledge Practices Laboratory), S-Cube (Network of Excellence on Service-Oriented Computing), ACGT (Advanced Clinico-Genomic Trials on Cancer), REWERSE (Network of Excellence on Rules and Reasoning on the Web) και άλλα.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Κατάλογος Δημοσιεύσεων

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα