Ινστιτούτο  Πληροφορικής - Ίδρυμα  Τεχνολογίας  &  Έρευνας 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας

Πρόσκληση 65 
 Μέτρο 1.3 "Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού 1260/199

Έργο : Πρότυπα Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης και Τεχνολογίες Υποστήριξης της Διασύνδεσης του Ψηφιακού Πολιτισμικού Αποθέματος και της Διαλειτουργικότητας Συστημάτων

Το έργο αυτό αφορά την  δημιουργία ενός προτύπου συστηματικού οδηγού για την ανάπτυξη και την ορθή εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων πολιτισμικής τεκμηρίωσης από φορείς αρμόδιους για την διαχείριση, μελέτη και προβολή πολιτισμικού υλικού, καθώς επίσης για την επίτευξη και υποστήριξη της διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πρόσκτησης, διαχείρισης, ανακάλυψης, ανάκτησης, επεξεργασίας και παρουσίασης των πολιτισμικών πληροφοριών.
Η επιλογή προτύπων και η ανάπτυξη οδηγιών για την τεκμηρίωση, τη διασύνδεση του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος και τη διαλειτουργικότητα των συναφών συστημάτων είναι αλληλένδετες και ως τέτοιες αντιμετωπίζονται κατά ενιαίο τρόπο στη μελέτη. Ο όρος "πρότυπο" στον τίτλο της μελέτης χρησιμοποιείται με την έννοια του συστηματικού οδηγού και του προγραμματιστικού ή μορφολογικού υποδείγματος προς ευρεία εφαρμογή και καθιέρωση, μέσω αυτού, κατά το δυνατόν ομοιόμορφης, καλής πρακτικής. Μολονότι υπάρχει πλήθος προτύπων, τεχνολογιών πολιτισμικής τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας, καθώς και συναφών μελετών, απουσιάζει ένας γενικός συστηματικός οδηγός για την επιλογή και εφαρμογή αυτών, που να καλύπτει κατά το δυνατόν πλήρως την ποικιλία των πολιτισμικών τεκμηρίων, προσαρμοσμένος στις ελληνικές ανάγκες.
Για την ανάπτυξη του οδηγού ελήφθησαν  υπ' όψιν θεσπισμένα από διεθνείς οργανισμούς πρότυπα, οδηγοί και συστάσεις, καθώς επίσης πρακτικές και συστήματα που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί επιτυχώς στην Ελλάδα. Κύριο και ίσως μοναδικό χαρακτηριστικό του οδηγού αυτού είναι ότι θα καλύπτει το σοβαρότατο ζήτημα της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας μέσω μιας καθολικής οντολογίας, την οποία προσφέρει το CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), το Εννοιολογικό Πρότυπο Αναφοράς της Επιτροπής Τεκμηρίωσης του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων (CIDOC/ICOM) και τώρα σχέδιο προτύπου ISO (ISO 21127) και η οποία χρησιμοποιείται για να συνδέσει τα διάφορα μεμονωμένα πρότυπα.
Φορέας Πρότασης / Φορέας Υλοποίησης / Φορέας Λειτουργίας: Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας


ΕΠ ΚτΠ, 2000- 2006
Πρόσκληση 172: «Δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην ΚτΠ»
ΜΕΤΡΟ 1.3 Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού

Έργο : Δίγλωσσος μαθησιακός πολυμεσικός οδηγός εφαρμογής του ISO 21127

Το διεθνές πρότυπο ISO 21127 είναι μια θεμελιώδης οντολογία η οποία αποσκοπεί στη διασύνδεση και ολοκλήρωση πληροφοριών, που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά και η οποία βασίζεται σε μια κοινή εννοιολογική θεώρηση. Η οντολογία αυτή παρέχει ένα ενιαίο και επεκτάσιμο σημασιολογικό πλαίσιο ικανό να συγκεντρώσει, συσχετίσει και ολοκληρώσει οποιασδήποτε πληροφορία που αφορά στην πολιτιστική κληρονομιά. Ο σκοπός του προτύπου αυτού είναι να παρέχει μια κοινή γλώσσα μεταξύ των ειδικών του χώρου (αρχαιολόγοι, συντηρητές, επιμελητές κλπ.) για τη διαμόρφωση απαιτήσεων για πληροφοριακά συστήματα, να λειτουργεί ως οδηγός καλής πρακτικής για εννοιολογική μοντελοποίηση και να αποτελεί ένα βασικό σχήμα για την δημιουργία μεγάλων συνδεδεμένων δικτύων γνώσεων στο Διαδίκτυο. Πέρα από τη χρήση του στην πολιτιστική κληρονομιά, έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά του σε εφαρμογές «ηλεκτρονικών» επιστημών (e-science) και βιοποικιλότητας (biodiversity). To ISO 21127 είναι η έκδοση 3.4.9 της οντολογίας αναφοράς του CIDOC(CIDOC Conceptual Reference Model και σε συντομία CIDOC CRM) και είναι η πρώτη φορά που ένα πρότυπο του χώρου της πολιτισμικής τεκμηρίωσης γίνεται πρότυπο ISO, εγκαινιάζοντας έτσι μία νέα εποχή για το πεδίο αυτό. Επίσης είναι και το πρώτο πρότυπο ISO, το οποίο απορρέει κατά κύριο λόγο από ερευνητική δραστηριότητα ελληνικού ερευνητικού κέντρου. Η οντολογία αναφοράς αυτή μεταφράστηκε στα ελληνικά στα πλαίσια του έργου Πρότυπα πολιτισμικής τεκμηρίωσης και τεχνολογίες υποστήριξης της διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος και της διαλειτουργικότητας συστημάτων με κωδικό ΟΠΣ 92402. Στα πλαίσια του έργου τούτου υλοποιήθηκε  η ανάπτυξη δίγλωσσου μαθησιακού πολυμεσικού οδηγού υπο μορφή kit για την διάδοση και επιχειρησιακή αξιοποίηση του μέσω του διαδικτύου. Ο δίγλωσσος αυτός μαθησιακός οδηγός διαμοιράζεται είτε μέσω DVD είτε μέσω των δικτυακών τόπων της ΚτΠ, του δικτυακού τόπου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου του Πρότυπα πολιτισμικής τεκμηρίωσης και τεχνολογίες υποστήριξης της διασύνδεσης του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος και της διαλειτουργικότητας συστημάτων με κωδικό ΟΠΣ 92402 καθώς επίσης και στον επίσημο το διαδικτυακό τόπο του CIDOC-CRM (http://cidoc.ics.forth.gr/), τον οποίο το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, στεγάζει παρέχοντας σημαντική υποδομή για την ανάπτυξη του.

Φορέας Πρότασης / Φορέας Υλοποίησης / Φορέας Λειτουργίας: Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπεύθυνος :  Μ. Doerr, Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμικής Πληροφορικής, Ερευνητής, ΙΤΕ

Συντονισμός: Χ. Μπεκιάρη, Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ