Δίκτυο ΕΥΤΕΧΝΟΣ

Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες
 

Το έργο ΕΥΤΕΧΝΟΣ αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου μεταξύ ακαδημαϊκών / ερευνητικών εταίρων, επιχειρήσεων και φορέων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Στόχος είναι η ενημέρωση και κατάρτιση του επιστημονικού, ερευνητικού αλλά και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χρήση νέων υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία παρουσιάζουν τρόπους, τεχνικές και μεθόδους, για την εφαρμογή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής για ΑμεΑ.

Στους σκοπούς του δικτύου περιλαμβάνονται η μεταφορά τεχνογνωσίας που επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή σχεδιαστικών κανόνων προσβασιμότητας, εξειδικευμένων εργαλείων, και τεχνολογιών αιχμής για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και δικτυακών υπηρεσιών που να είναι προσβάσιμες και από ΑμεΑ.


Το κοινό-στόχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι:

- μεταπτυχιακοί φοιτητές ή πτυχιούχοι με υπόβαθρο στους τομείς της πληροφορικής, των θετικών επιστημών, της ειδικής εκπαίδευσης και

- μηχανικοί παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών Διαδικτύου, όπως και επαγγελματίες του χώρου των ΑμεΑ, (θεραπευτές ή εργαζόμενοι σε ιδρύματα αποκατάστασης ΑμεΑ και μέλη δικτύων ΑμεΑ).

ΓΓΕΤ Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 "Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό", Δράση 8.3.6 "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006. Λογότυπο του επιχειρισιακού προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ